happy anniversary...

اولین سالگرد عقدمان برگزار شد، با یک شام دونفره رومانتیک و هدیه های زیبا و آهنگ موردعلاقه من و آقای همسر، آهنگی که اوایل آشنییمان آقای همسر به من گفته بود که به یاد من گوش می کند، اولین سالگرد عقدمان برگزار شد با کلی حرف های عاشقانه و یادآوری خاطرات یکسال و اندی که گذشت، آقای همسر سوال های جالبی به ذهنش می رسید و می‌پرسید از من، سوال هایی که مرا به فکر وا می‌داشت، سوالهایی که باید دقیق و با حساسیت فراوان به آن ها فکر می کردم و پاسخ مناسب و درستی به آن ها می دادم، سوال هایی که انگاری باید تکلیف یک چیزهایی را در ذهن و قلب آقای همسر روشن می کرد که من با تکیه بر احساسات و قلبم پاسخ همه شان را به خوبی دادم، پاسخ هایی که از ته ته قلبم بود و انگار به ته ته قلب آقای همسر نشست.

/ 0 نظر / 36 بازدید